TED Talks with Lao transcript

ທ່ານ ເຄັນ ໂຣບິນສັນ: ເອົາການປະຕິວັດດ້ານການຮຽນມາ!

TED2010

ທ່ານ ເຄັນ ໂຣບິນສັນ: ເອົາການປະຕິວັດດ້ານການຮຽນມາ!
9,209,583 views

ໃນບົດສະເໜີທີ່ ເຜັດຮ້ອນ ຊວນຫົວ ຕໍ່ເນື່ອງຈາກນິທານທີ່ເພິ່ນເລົ່າໃນປີ 2006, ທ່ານ ເຄັນ ໂຣບິນສັນ ສະເໜີແນວຄວາມຄິດສຳລັບການປ່ຽນແປງຂັ້ນພື້ນຖານ ຈາກໂຮງຮຽນຕາມມາດຕະຖານ ຫາການຮຽນທີ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄົນ - ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປັນຍາຕາມທຳມະຊາດຂອງເດັກສາມາດເກີດດອກອອກຜົນໄດ້

ເຄັນ ໂຣບິນສັນ ບອກວ່າ ໂຮງຮຽນທຳລາຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ

TED2006

ເຄັນ ໂຣບິນສັນ ບອກວ່າ ໂຮງຮຽນທຳລາຍຄວາມຄິດສ້າງສັນ
64,284,825 views

ທ່ານ ເຄັນ ໂຣບິນສັນ ຍົກເຫດຜົນ ທີ່ທັງ ບັນເທີງ ແລະ ຈັບໃຈ ກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບການສຶກສາທີ່ ທະນຸບຳລຸງ (ແທນທີ່ຈະທຳລາຍ) ຄວາມຄິດສ້າງສັນ.